DVA Oneball Tournament Den Bosch 2020

For a list of all tournament entries click here

Tournament schedule

Tournament start: Saturday 3 Oct 2020
Total number of players: 56
Total number of entries: 127
Squad Date Start Available spots
1 Saturday 3 Oct 2020 10:00 32
2 Saturday 3 Oct 2020 11:20 21
3 Saturday 3 Oct 2020 13:40 19
4 Saturday 3 Oct 2020 15:00 28
5 Sunday 4 Oct 2020 10:00 32
6 Sunday 4 Oct 2020 11:20 21
7 Sunday 4 Oct 2020 13:40 19
8 Sunday 4 Oct 2020 15:00 26
9 Friday 9 Oct 2020 14:00 32
10 Friday 9 Oct 2020 15:20 32
11 Friday 9 Oct 2020 16:40 32
12 Saturday 10 Oct 2020 09:00 26
13 Saturday 10 Oct 2020 10:20 19
14 Saturday 10 Oct 2020 11:40 21
15 Saturday 10 Oct 2020 14:00 19
16 Saturday 10 Oct 2020 15:20 16
17 Saturday 10 Oct 2020 16:40 22